Rusydi, I. and Zolehah, S. (2018) “AL-TABARI DAN PENULISAN SEJARAH ISLAM; Telaah atas kitab Tarikh al-Rusul wa al-Muluk Karya Al-Tabari”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 1(2, July), pp. 142–159. doi: 10.31943/afkar_journal.v2i1.23.