Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). AL-TABARI DAN PENULISAN SEJARAH ISLAM; Telaah atas kitab Tarikh al-Rusul wa al-Muluk Karya Al-Tabari. Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 1(2, July), 142–159. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v2i1.23